DICCIONARI DESCRIPTIU DE LA LLENGUA CATALANA
PRESENTACIÓ


Què és el DDLC?

El Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC) és un projecte lexicogràfic de gran abast que es desenvolupà a l'IEC entre 1998 i 2016, i té com a objectiu general la reunió sistemàtica de dades sobre el lèxic català i llur presentació en forma de diccionari. El DDLC pren com a referència descriptiva exclusiva els materials lèxics reunits en el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC), que té un abast temporal de 1833 a 1988. El DDLC també recull, com a material complementari, informacions procedents d'una base de dades lexicogràfica (BDLex) formada per 13 diccionaris catalans corresponents al període cronològic cobert pel CTILC.Què és un diccionari descriptiu?

S'entén en general per diccionari descriptiu aquella obra lexicogràfica que té per objecte la caracterització de les unitats lèxiques d'una llengua, des del punt de vista del seu contingut i de la seva utilització real, sense restriccions basades en criteris prescriptius. Des d'aquest punt de vista, el concepte de diccionari descriptiu difereix del de diccionari normatiu en el sentit que el primer intenta reflectir els usos lèxics reals i el segon inclou només aquelles unitats lèxiques (mots o expressions complexes) i aquells valors (significats i usos) que són considerats admesos per la normativa lingüística establerta o convinguda.

Cal tenir en compte que, pel seu caràcter estrictament descriptiu, el DDLC recull informacions de diversa naturalesa (entrades, sentits, règims, etc.) que no formen part dels repertoris normatius de l'IEC. Aquests casos s'identifiquen mitjançant un símbol convencional (vegeu l'apartat de Marcadors especials del document Estructura i components del diccionari).A qui s'adreça el DDLC?

Des del punt de vista de la seva naturalesa i del seu contingut, el DDLC s'aparta en molts aspectes dels diccionaris corrents, perquè no té un caràcter pragmàtic ni una intenció fonamentalment pedagògica. Els seus destinataris ideals són les persones amb un cert domini dels conceptes lingüístics; això no obstant, no pretén adreçar-se només als especialistes, sinó que, a més de ser útil per a aquests, aspira a estar a l'abast de qualsevol lector mitjanament culte interessat pels problemes de la llengua en tant que usuari. El DDLC pretén, doncs, combinar el rigor en el tractament de la informació amb la claredat expositiva i amb la facilitat d'interpretació.Com cal interpretar les informacions del DDLC?

Podeu trobar informació sobre la naturalesa del diccionari i de les informacions que conté en el document Estructura i components del diccionari.Com es publica el DDLC i quines possibilitats de consulta ofereix?

El DDLC difon els seus continguts exclusivament a través d'Internet, mitjançant una interfície que permet l'accés als articles del diccionari de manera convencional i que, d'altra banda, permet també de formular consultes sobre determinats elements estructurals (patró sintàctic, definició, col·locacions, etc.) que formen el diccionari. Podeu trobar informació relativa a l'ús d'aquesta interfície en el document Consulta del DDLC.Quin és l'estat actual del projecte?

Els treballs de redacció del DDLC conclogueren l'any 2016. De llavors ençà no s'ha portat a terme cap pla d'actualització sistemàtica de l'obra; els únics canvis en el contingut del diccionari han estat, principalment, intervencions concretes sobre determinats elements estructurals, o l'esmena d'errors particulars no detectats durant el procés de revisió de l'obra. Per tant, és fàcil que el consultant hi trobi a faltar entrades, usos o significats apareguts posteriorment al període cobert pel corpus de referència del DDLC, que va de 1832 a 1988.