DICCIONARI DESCRIPTIU DE LA LLENGUA CATALANA
CONSULTA DEL DDLC

L'aplicació de consultes que s'ha desenvolupat per al DDLC permet accessos diversos al contingut de l'obra; aquests accessos, més enllà de la simple consulta puntual d'articles lexicogràfics pròpia dels diccionaris convencionals, fan possible la recuperació d'informacions molt diverses sobre els diferents elements estructurals del diccionari. Aquesta aplicació, per tant, s'orienta fonamentalment als usuaris amb certs coneixements de lingüística i interessos tant ocasionals com de recerca, i constitueix la plataforma per a la difusió pública de l'obra. Pel fet de tractar-se d'un diccionari concebut en suport electrònic, conté una sèrie de vinculacions internes entre els diferents elements estructurals, taules, etc. que permeten al consultant l'accés immediat a qualsevol informació relacionada amb el contingut dels articles.1.  Consulta d'articles (simple/complexa)

La pantalla d'inici de l'aplicació permet la consulta d'articles del DDLC simple o complexa, clicant sobre l'opció corresponent. La consulta simple dona com a resultat l'article lexicogràfic que l'usuari ha seleccionat.

La consulta complexa permet la recuperació d'informació macroestructural, en forma de llistes d'entrades que compleixen determinades condicions de selecció sobre l'element entrada i sobre l'element categoria. Cada una de les entrades que formen part de la llista resultant de cada operació de consulta incorpora un vincle actiu que permet visualitzar, a criteri de l'usuari, l'article complet corresponent.

Una consulta complexa parteix de la formulació d'una cadena de caràcters i de la tria d'una condició de cerca; complementàriament pot formular-se una altra cadena i una altra condició de cerca, relacionada amb la primera mitjançant l'operador "i" (els resultats han de complir ambdós patrons de consulta) o bé l'operador "o" (els resultats han de complir un dels dos dels patrons de consulta). També es poden incloure filtres de categoria (es poden seleccionar una o més categories en una mateixa consulta). Els resultats es poden ordenar alfabèticament per l'entrada o bé per la categoria.


Exemple de consulta complexa:


Dona com a resultat totes les entrades acabades en -ció o en -ment que a més són substantius masculins o femenins. Els resultats s'ordenaran alfabèticament per article. Noteu que, en aquest cas, si substituïm l'operador "o" per "i" el resultat de la consulta serà necessàriament 0, pel fet que tots dos patrons de consulta són excloents.2.  Consulta per elements

L'opció consulta per elements permet la recuperació de llistes d'entrades que compleixen determinades condicions de selecció sobre elements estructurals específics: definició, patró sintàctic, locucions, etc.


Consultes sobre l'element definició

L'opció definicions dona com a resultat la llista de definicions que contenen una expressió (cadena de caràcters) i unes condicions de cerca determinades. Aquest patró de cerca pot restringir-se mitjançant filtres sobre la forma canònica i la categoria de l'article. També és possible executar aquesta consulta només per a les definicions metalingüístiques (és a dir, les que no es refereixen al significat conceptual del definit, sinó que n'expliciten el funcionament gramatical). Els resultats poden ordenar-se alfabèticament per l'entrada, per la categoria o bé per la definició mateixa.


Exemple de consulta sobre definició:


Dona com a resultat la llista de les definicions d'entrades amb la categoria m., f. o bé m. f. (entrades complexes) que contenen, en qualsevol posició, el mot "vela". A més, en la taula de resultats s'explicita l'entrada (vinculada amb l'article corresponent) a què pertany cada definició. Els resultats s'ordenen alfabèticament per l'entrada.Consultes sobre l'element patró sintàctic

L'opció patrons permet la recuperació d'una llista de patrons sintàctics que compleixen unes determinades condicions. Cadascun d'aquests patrons està vinculat amb les accepcions corresponents que els actualitzen; al seu torn, aquestes accepcions estan vinculades amb els articles lexicogràfics corresponents. La consulta parteix de la selecció d'una categoria de nucli (es pot seleccionar una categoria concreta: adjectiu, nom, verb, etc. o bé "totes"), que dona accés a la possibilitat de determinar els elements de l'"entorn del patró" i de l'especificació de les condicions de cerca. Aquests elements del contorn són seleccionables a partir de la llista desplegable, que conté tant els elements literals com els categorials que apareixen en els patrons del nucli que s'ha seleccionat.

Mitjançant el botó "Afegeix" s'incorpora l'element que forma l'expressió de cerca de la selecció (que es pot veure a la part superior a sota del "Nucli del patró"). Un cop seleccionat el primer element, hi ha la possibilitat d'incorporar-hi, encara, un altre element que formi part d'aquesta expressió, vinculat amb un dels dos operadors "i" o bé "o". Els resultats s'ordenen alfabèticament pel patró sencer o bé per la part del patró que hi ha a la dreta del nucli.


Exemple de consulta sobre patrons:


Dona com a resultat una llista dels patrons d'adjectius que contenen, en qualsevol posició, el literal contra; els resultats s'ordenaran alfabèticament per patró. Cadascun dels patrons es vincula amb les accepcions que l'actualitza, les quals estan, al seu torn, vinculades amb els articles corresponents.Consultes sobre l'element col·locacions

L'opció col·locacions permet la recuperació d'una llista de col·locacions mitjancant l'explicitació d'una cadena de caràcters (amb la corresponent condició de cerca) i/o d'un model de col·locació (vegeu el document Estructura i components del diccionari). Complementàriament, es poden restringir els resultats a partir de l'explicitació d'una o més categories de l'entrada que conté la col·locació. Els resultats poden ordenar-se alfabèticament per l'entrada, per la categoria o bé per la col·locació mateixa.


Exemple de consulta sobre col·locacions:


Dona com a resultat la llista de col·locacions (en entrades de qualsevol categoria) que contenen el mot "esclatar" i que pertanyen al model V_N, ordenades alfabèticament per l'article de què formen part. Noteu que, en aquest cas, l'explicitació d'una cadena de caràcters no és una condició indispensable per a l'execució d'una consulta. Deixant en blanc aquesta informació, i seleccionant un model, el resultat de la consulta seria una llista amb totes les col·locacions pertanyents al model seleccionat. Semblantment, si explicitem una cadena de caràcters determinada i deixem en blanc el valor de model, el resultat consistirà en les col·locacions de qualsevol model que compleixen l'expressió que constitueix el patró de cerca.Consultes sobre l'element locucions

L'opció locucions permet la recuperació d'una llista de locucions mitjançant l'explicitació d'una cadena de caràcters (amb la corresponent condició de cerca) i/o d'una o més categories de locució. Cada locució de la llista està vinculada al corresponent article del diccionari. Els resultats poden ordenar-se alfabèticament per la locució o bé per la categoria de la locució.


Exemple de consulta sobre locucions:


Dona com a resultat totes les locucions verbals que contenen el verb "donar", ordenades pel contingut alfabètic de la locució.


L'opció variants de locució permet la recuperació d'una llista de variants de locucions mitjançant l'explicitació d'una cadena de caràcters (amb la corresponent condició de cerca); complementàriament, poden restringir-se els resultats a partir de l'explicitació d'una o més categories de locució. Les variants de la llista resultant apareixen en una taula o hi ha també la locució que les conté que, al seu torn, està vinculada al corresponent article del diccionari. Els resultats poden ordenar-se alfabèticament per la locució, per la categoria de la locució o bé per la variant mateixa.


Exemple de consulta sobre variants de locució:


Dona com a resultat totes les variants de locucions verbals que contenen el mot "donar". Els resultats s'ordenen alfabèticament a partir de la locució.Consultes sobre l'element variants

L'opció variants permet la recuperació d'una llista de variants mitjançant l'explicitació d'una cadena de caràcters (amb la corresponent condició de cerca) sobre l'entrada i/o l'explicitació d'una cadena de caràcters (amb la corresponent condició de cerca) sobre la variant, i/o la determinació del tipus de variant (formal, apreciativa, flexional). Complementàriament, es poden restringir els resultats a partir de l'explicitació d'una o més categories de l'entrada a què pertanyen les variants seleccionades. Cada variant de la llista de resultat està vinculada al corresponent article del diccionari. Els resultats poden ordenar-se alfabèticament per l'entrada, per la categoria o bé per la variant mateixa.


Exemple de consulta sobre variants:


Dona com a resultat la llista de variants formals començades per au- que pertanyen a articles començats per o-. Els resultats s'ordenen alfabèticament per l'article a què pertanyen els derivats. Noteu que, en el la consulta sobre variants, l'única condició indispensable per a l'execució de la consulta és que s'expliciti almenys un dels paràmetres de filtratge.Consultes sobre l'element derivats

L'opció derivats permet la recuperació d'una llista de derivats mitjançant l'explicitació d'una cadena de caràcters (amb la corresponent condició de cerca) i/o de la selecció d'un procés derivatiu simple o complex (vegeu el document Estructura i components del diccionari). Complementàriament, es poden restringir els resultats a partir de l'explicitació d'una o més categories de l'entrada a què pertanyen els derivats seleccionats. Cada derivat de la llista de resultat està vinculat al corresponent article del diccionari. Els resultats poden ordenar-se alfabèticament per l'entrada, pel derivat o bé pel procés derivatiu.


Exemple de consulta sobre derivats:


Dona com a resultat la llista de derivats (en entrades de qualsevol categoria) que contenen la cadena de caràcters -itz- i que corresponen al procés 6 (és a dir, noms d'acció derivats de verb). Els resultats s'ordenen alfabèticament per l'article a què pertanyen els derivats. Noteu que, en aquest cas, l'explicitació d'una cadena de caràcters no és una condició indispensable per a l'execució d'una consulta. Deixant en blanc aquesta informació, i seleccionant un procés, el resultat de la consulta seria una llista amb tots els derivats pertanyents al procés seleccionat. Semblantment, si explicitem una cadena de caràcters determinada i deixem en blanc el valor de procés, el resultat consistirà en els derivats de qualsevol procés que compleixen l'expressió que constitueix el patró de cerca.Consultes sobre l'element informació complementària

L'opció informació complementària permet la recuperació de les definicions i de les locucions relacionables amb algun dels articles del DDLC que, tot i que no s'han verificat en el corpus, formen part d'algun dels diccionaris de la BDLex (vegeu el document Estructura i components del diccionari). La consulta parteix de la formulació d'una o més de les condicions següents:

    a)  l'explicitació d'una cadena de caràcters (amb la corresponent condició de cerca) de sobre les definicions o les locucions.
    b)  l'explicitació del diccionari o diccionaris de la BDLex sobre els quals es dirigeix la cerca.

Complementàriament, es poden restringir els resultats a partir de l'explicitació d'una o més categories de l'entrada a què pertanyen les peces d'informació complementària. La llista resultant té la forma d'una taula que conté cada una de les peces d'informació complementària que satisfan el patró de cerca especificat, amb el corresponent vincle als articles lexicogràfics que contenen les informacions. Els resultats poden ordenar-se alfabèticament per l'entrada, per la categoria o bé per la definició (o la locució) de la informació complementària mateixa.


Exemple de consulta sobre informació complementària:


Dona com a resultat el conjunt de definicions que comencen per "vela" en qualsevol diccionari de la BDLex. Noteu que, en aquest cas, l'explicitació d'una cadena de caràcters (de definició o de locució) no és una condició indispensable per a l'execució d'una consulta. Deixant en blanc aquestes informacions, i seleccionant un o més diccionaris, el resultat de la consulta seria una llista amb totes les peces d'informació complementària pertanyents als diccionaris seleccionats.Dades sobre els exemples

L'opció ús dels exemples dona accés a una sèrie de dades sobre diverses informacions relatives als exemples seleccionats per il·lustrar els usos recollits en el diccionari. Aquestes dades poden obtenir-se mitjançant una sèrie de consultes completament predefinides que donen informació de diversa naturalesa sobre la utilització dels exemples del corpus en el diccionari. Aquesta informació correspon a dos tipus bàsics: en primer lloc, llistes d'obres i d'autors amb els exemples que han aportat al diccionari (amb el resultat vinculat a les corresponents llistes d'articles) i, en segon lloc, consultes que donen com a resultat informacions quantitatives sobre el nombre d'exemples aportats pels diferents grups (tipològics o cronològics) en què es classifiquen les obres del corpus. Les llistes resultants de les consultes del primer tipus contenen tots els vincles necessaris que permeten accedir als articles que contenen els exemples corresponents a cada obra o a cada autor.3.  Corpus

L'opció Corpus del menú principal permet l'accés a la consulta del CTILC a través de la interfície de consulta pública instal·lada al web de l'IEC; a més, també es poden consultar, mitjançant l'opció llistats de les obres del corpus, les referències bibliogràfiques de les obres que formen part del corpus, en llistats pdf o bé mitjançant l'opció consultes cronologia x tipologia que permet a l'usuari obtenir una llista de les obres a partir de la determinació de qualsevol filtre de tipus cronològic i/o tipològic.