DICCIONARI DESCRIPTIU DE LA LLENGUA CATALANA
ESTRUCTURA I COMPONENTS DEL DICCIONARI

Aquesta presentació de l'estructura i dels components del Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC) té per objectiu posar a disposició dels usuaris la informació necessària per a la consulta i la interpretació de les dades que conté. Amb aquesta finalitat s'hi recullen els aspectes essencials de la macroestructura i de la microestructura del diccionari. Complementàriament, el valor de certes informacions codificades (abreviatures i símbols) s'explicita en diversos documents vinculats; l'usuari trobarà en els apartats corresponents els vincles per a la visualització d'aquests materials de referència.

1.  L'article
2.  La capçalera
      2.1  Entrada
      2.2  Informació flexional
      2.3  Rang
      2.4  Perfil morfològic
3.  L'accepció
      3.1  Ordenació de les accepcions
      3.2  Patró sintàctic
      3.3  Restriccions del patró
      3.4  Definició
      3.5  Col·locacions
      3.6  Exemples
      3.7  Conversions sintàctiques
4.  Locucions
5.  Variants
6.  Derivats
7.  Informació lexicogràfica complementària
8.  Marcadors especials
      8.1  Informació no normativa
      8.2  Informació no documentada al corpus


1.  L'article

Els articles del DDLC s'organitzen en dos nivells: la capçalera (que té com a element nuclear l'entrada) i el cos (que conté els diferents elements associats a l'entrada).

La capçalera està formada per l'entrada, la categoria i, quan és pertinent, la informació flexional, el rang i el perfil morfològic.

Les informacions del cos de l'article s'organitzen en diversos apartats: el conjunt de les accepcions (que descriuen els sentits de l'entrada directament o per via indirecta a través d'una remissió), les locucions (que inventarien i descriuen les unitats lèxiques formades per més d'un mot que són associades a l'entrada), les variants formals, apreciatives i flexionals de l'entrada (que recullen les realitzacions especials de l'entrada no previstes per la caracterització morfològica), la derivació (que inventaria i il·lustra els derivats predictibles) i la informació complementària (que recull els sentits i la fraseologia no documentats en el corpus de referència per a la redacció del diccionari, però sí en els repertoris lexicogràfics tinguts en compte com a complement). L'article lexicogràfic estàndard del DDLC té l'estructura de components representada a la figura 1.

Figura 1. Estructura de l'article estàndard.

Les remissions dins el diccionari reflecteixen el caràcter complex de la nomenclatura del DDLC, que està formada per una sèrie d'elements principals caracteritzats a través de descripcions lexicogràfiques pròpiament dites i per elements subsidiaris que es caracteritzen mitjançant remissions a altres articles (la figura 2 representa l'estructura d'un article que només conté accepcions remissives). Per efecte dels fenòmens propis del lèxic de les llengües, es produeix habitualment que un article conté informacions tant de caràcter remissiu com descriptiu.

Figura 2. Estructura d'un article format per accepcions remissives.

El DDLC incorpora altres informacions que assenyalen factors de naturalesa extralingüística associats a la informació descriptiva. Es tracta, concretament, de les marques de no normatiu (•) i de no documentat (º). La marca de no normatiu assenyala que un element o un dels seus components (entrada, accepció, patró sintàctic, locució, derivat, variant formal) no es troba recollit en el repertori lexicogràfic normatiu de l'IEC. Per altra banda, la marca de no documentat, que és d'aplicació més restrictiva, es refereix al fet que algun dels components, incorporat al DDLC per motius de coherència i complementarietat de la descripció, no s'ha trobat documentat en el corpus.2.  La capçalera

2.1  Entrada

L'entrada és l'expressió de la forma canònica de l'element lèxic principal tractat en un article; és a dir, la representació convencional d'una unitat lèxica, a través de la qual tenim accés a la informació lexicogràfica que duu associada. En el DDLC l'element clau per a la diferenciació dels articles lexicogràfics és l'entrada, unida indissolublement a una categoria i a un paradigma de flexió; així, doncs, una combinació determinada de forma canònica, categoria lèxica i paradigma de flexió encapçala un únic article en el diccionari.

Les entrades poden ser simples (amb una sola categoria) o complexes (amb categoria múltiple m. f.). L'entrada complexa es reserva als noms en què la variació de gènere o bé no suposa un canvi de significat (mar m., f.) o bé està lligada al sexe del referent (apuntador m. apuntadora f.; violinista m., f.).2.2  Informació flexional

La informació flexional associada a l'entrada pren com a referent la flexió normativa (les formes flexionals no normatives que apareixen en el corpus figuren a l'apartat de variants). La representació d'aquesta informació en la capçalera de l'article és diversa en funció del fet que el mot correspongui a una categoria nominal o a una categoria verbal.

La informació flexional corresponent a les categories amb flexió nominal s'expressa mitjançant el desenvolupament, entre parèntesis i diferenciada tipogràficament, de la sèrie de formes corresponents a l'entrada. Així, els noms variables de nombre incorporen com a informació flexional la seva forma de plural, fins i tot en el cas que coincideixi amb la forma de singular:

any m. (anys)
país m. (països)
disc m. (discos o discs)
terra f. (terres)
acció f. (accions)
globus m. (globus)
temps m. (temps)

Els noms defectius pel que fa al nombre (és a dir, els que només es realitzen en forma singular o en forma plural) no incorporen informació flexional.

fra m.
beceroles f.

En el cas de les entrades complexes s'associa la forma de plural a cadascuna de les entrades de l'article. Quan hi ha una única forma comuna de singular, aquesta forma pot dur associades una o dues formes de plural, segons el cas.

suís m. (suïssos) suïssa f. (suïsses)
àrbitre m. (àrbitres) àrbitra f. (àrbitres)
pianista m., f. (pianistes)
infeliç m., f. (infeliços infelices)

En el cas dels adjectius i dels determinants, a més de la flexió de nombre hi pot haver flexió de gènere. Per a facilitar la interpretació de l'explicitació del paradigma, les formes del femení singular van en negreta com l'entrada.

ple adj. (plena plens plenes)
anàleg adj. (anàloga anàlegs anàlogues)
modest adj. (modesta modests o modestos modestes)
perfecte adj. (perfecta perfectes)
capaç adj. (capaços capaces)
important adj. (importants)
el art. (la els les)
tant2 quant. (tanta tants tantes)

Els adjectius, els articles, i els indefinits i quantitatius amb funció adjectiva, duen la marca inv. quan són invariables de gènere i de nombre.

antidisturbis adj. (inv.)
cada indef. (inv.)
cap1 indef. (inv.)
més2 quant. (inv.)

Pel que fa als verbs, un vincle situat a continuació de l'entrada i la categoria dona accés a un quadre amb la flexió normativa completa. Seguint la pauta establerta per la gramàtica de l'IEC (2016), aquest quadre explicita (en negreta) les formes considerades d'ús general [canto]; es representen en rodona les variants pròpies almenys d'una de les grans varietats de la llengua que tenen una llarga tradició que ultrapassa els límits estrictes d'aquestes varietats [cante, cant]; es representen també en rodona, amb la indicació de la variant territorial a què pertanyen, les formes que, tot i tenir un cert arrelament en alguna de les varietats geogràfiques de la llengua catalana, no presenten la mateixa tradició o sistematicitat, ni una difusió tan clara com les anteriors en el conjunt del domini lingüístic [canti (S)].2.3  Rang

Cada entrada del DDLC porta associada una informació estadística que en reflecteix la importància relativa dins del conjunt del vocabulari. Aquesta informació, que es representa simbòlicament, en forma no numèrica s'obté a partir de les dades quantitatives que proporciona el corpus i té en compte no tan sols la freqüència d'aparició sinó també la repartició més o menys uniforme de cada element lèxic dins del conjunt del corpus. S'han establert 5 rangs que determinen els diferents grups de vocabulari, de més usual (rang 1) a menys usual (rang 5).

Rang Representació Ús Exemple
1 molt usual memòria f. (memòries)
2 usual ofegar v. jugar
3 bastant usual ocult adj. (oculta ocults ocultes)
4 poc usual delerós adj. (delerosa delerosos deleroses)
5 inusual unicolor adj. (unicolors)2.4  Perfil morfològic

En les entrades nominals i verbals corresponents als rangs 1, 2 i 3 s'especifica en forma percentual la repartició de les seves ocurrències al corpus d'acord amb determinades categories gramaticals, que varien en funció de la categoria de l'entrada.

En els noms es consigna exclusivament el nombre. En els verbs es consignen: a) el tipus de forma amb relació a la persona verbal, per al conjunt de les formes; b) les diferents modalitats aspectuals de les formes no personals; i, c) les propietats mode, temps (entès com a combinació de temps, mode i aspecte) i persona (entesa com a combinació de persona i nombre) de les formes personals simples.

Els valors corresponents als diferents paràmetres de classificació s'expressen a través d'uns quadres que assenyalen la proporció en què apareixen en el corpus, i que acompanyen l'entrada. Aquests quadres tenen la forma següent:

a) per als noms:

N s p
N = NOMBRE, s = singular, p = plural

administració f. (administracions)
N 96 4

vicissitud f. (vicissituds)
N 5 95


b) per als verbs:

F p np
NP if ge pp
M in su im
T pi ii pt fu co ps is im
P 1 2 3 4 5 6
F = TIPUS DE FORMA
     p = forma personal, np = forma no personal
NP = FORMES NO PERSONALS
     if = infinitiu, ge = gerundi, pp = participi
M = MODE
     in = indicatiu, su = subjuntiu, im = imperatiu
T = TEMPS
     pi = present d'indicatiu, ii = imperfet d'indicatiu, pt = passat simple, fu = futur,
     co = condicional, ps = present de subjuntiu, is = imperfet de subjuntiu, im = imperatiu
P = PERSONA
     1, 2, 3 = 1a., 2a., 3a. persona del singular;
     4, 5, 6 = 1a., 2a., 3a. persona del plural

deure v.
F 88 12
NP 5 7 89
M 99 1 0
T 59 25 6 4 5 1 0 0
P 5 4 64 5 2 21

creure v.
F 73 27
NP 5 7 89
M 87 8 6
T 66 14 3 2 2 6 1 6
P 33 9 29 13 5 11


En el cas de les entrades complexes la capçalera de l'article incorpora un quadre per a cada entrada, quan cadascuna de les dues entrades compleix respectivament la condició de pertànyer als rangs 1, 2 o 3; a l'esquerra se situa el quadre corresponent a l'entrada m. i a la dreta el corresponent a l'entrada f.

llum m., f. (llums)
   
N 59 41
   
N 94 6

fill m. (fills) filla f. (filles)
   
N 60 40
   
N 81 19


En cas que una de les dues entrades no compleixi aquesta condició, la informació es recull únicament per a l'entrada que la compleix.

escriptor m. (escriptors) escriptora f. (escriptores)
   
N 52 48
    

antigor •m., f. (antigors)
         
N 99 13.  L'accepció

L'accepció és un element estructural complex (ja que està format al seu torn per un cert nombre d'elements) i recursiu (ja que és susceptible de repetir-se tantes vegades com usos i significats diferents cal descriure). Els sectors de l'article que s'organitzen en accepcions són dos: l'inventari de sentits de l'entrada i l'inventari de sentits de cadascuna de les locucions associades a l'entrada.

Des del punt de vista formal, les accepcions poden ser descriptives o bé remissives. Les accepcions descriptives vehiculen la informació general de l'article lexicogràfic ja que contenen la descripció semàntica i sintàctica de cada sentit i els exemples il·lustratius; a més, poden incorporar col·locacions i, en el cas de les accepcions de l'entrada, conversions sintàctiques.

aixecar v.
1a. [N1 Vpron (de N2)] (N1[animat]; N2[lloc]) [Algú, un animal]1 deixar [el lloc on està assegut o ajagut]2 per posar-se dret.  ~-se de la cadira, ~-se de terra, ~-se del sofà // ~-se d'un bot, ~-se d'una revolada. En entrar jo, Usher va aixecar-se d'un sofà damunt del qual havía estat jeient tot estirat, i m'acollí amb una vivacitat calurosa [...]. [Riba (1915) [T]: N, p. 86]iTu! Com t'atreveixes d'estar asseguda al meu davant? Aixeca't, vés-te'n d'aquí. [Oliver1 (1972) [T]: T, p. 42]i
 adj. Mariflora llença un crit ofegat entre ses mans, mig aixecada. De sobte, es deixa caure de nou de genolls [...]. [Gual (1914): T, p. 159]i.
[...]
Locucions
[...]
aixecar el colze loc. verb. 1. [N1 LOC] (N1[humà]) Beure begudes alcohòliques en gran quantitat. Feu una cara d'haver aixecat el colze! I d'on l'heu treta la beguda? [Millàs-Raurell (1930) [T]: T, p. 14]i.

Les accepcions remissives contenen com a única informació la referència a un altre article, on pot trobar-se la informació necessària en els apartats corresponents a variants (formals) o a derivació.

juevert m.
1. Vegeu julivert m.

directiu adj.
1. Vegeu direcció f.
2. Vegeu dirigir v.

També s'incorporen les corresponents accepcions remissives en el cas que una determinada variant apreciativa o una conversió sintàctica presentin una forma canònica i categoria coincident amb la d'alguna entrada del diccionari.

allet m.
1. Vegeu all m.
2. [Nmass] Salsa que conté all1b. Mèstre Felip amb un bot se tirá dins sa cuyna; jo'l vaig seguí, y mos trobárem una pella plena de fetge amb ayet, que flametjava y amb ses tayades fétes carbons. [Maura (1892): N, p. 115]i.

estret adj.
1. Vegeu estrènyer v.
2a. [N1 (és) ADJ]; [ADJ N1] (N1[cos, espai]) [Cos, espai]1 de poca amplada.  carrer ~, camí ~, escala estreta, via estreta, vall estreta, estreta faixa, ~ passadís, pas ~, fulla estreta, corredor ~ // ~ i costerut. Aquest braç de mar és prou estret per a donar la sensació d'un riu. [Bertrana1 (1930): N, p. 103]i. El cementiri és una estreta franja de terra que dóna la volta a mitja església. [Espinàs (1957): N, p. 166]i.3.1  Ordenació de les accepcions

Les accepcions remissives s'ordenen sempre en primer terme, abans de les descriptives. El conjunt de les accepcions es codifica d'acord amb un sistema jeràrquic de dos nivells potencials (el número, obligatori, i la lletra, facultativa) de manera que les diferents accepcions d'un article pertanyents a un mateix número formen un grup d'accepcions semànticament pròximes. Cadascun d'aquests grups d'accepcions s'ordena d'acord amb la seva freqüència conjunta d'aparició al corpus. Dins de cada grup lògic, les diferents accepcions es classifiquen també amb criteri freqüencial, tret de les accepcions que tenen una definició metonímica, que se situen immediatament després de l'accepció corresponent a la seva base semàntica.

respiratori adj.
1. Vegeu respiració f.
2. Vegeu respirar v.
3a. [N1 (és) ADJno grad] (N1[sistema, element]) [Sistema, element]1 que intervé en la respiració2.  aparell ~, centre ~. L'activitat dels enzims respiratoris [...] en els teixits que envolten l'os minva notablement. [Alsina (1970): 61, p. 24]i.
3b. [N1 (és) ADJno grad] (N1[part, atribut, trastorn]) [Part, atribut, trastorn]1 de l'aparell respiratori3a.  via respiratòria, malaltia respiratòria, òrgan ~, afecció respiratòria, múscul ~, infecció respiratòria, mucosa respiratòria, insuficiència respiratòria, paràlisi respiratòria. [Els gasos irritants] Determinen la secreció de líquids al nas i als bronquis, provoquen nàusees, poden causar un síncope respiratori [...]. [Organització (1937): 61, p. 78]i.
4. [N1 (és) ADJno grad] (N1[instrument, exercici]) [Instrument, exercici]1 que ajuda a respirar1c.  gimnàstica respiratòria. [Les instal·lacions i equips de salvament] hauran d'estar proveïts d'aparells respiratoris complets, amb la deguda provisió d'oxigen i aire líquid [...]. [Ballester (1934): 61, p. 115]i.3.2  Patró sintàctic

El patró sintàctic és el primer element estructural de l'accepció, i descriu les propietats d'inserció sintàctica de l'entrada (o de la locució) en una accepció concreta. Les informacions que s'expliciten en el patró poden ser de naturalesa diversa (argumental, morfològica, semosintàctica) i permeten recollir totes les particularitats de comportament morfosintàctic de manera formalitzada i integrada.

El patró sintàctic es formula com una cadena d'elements gramaticals d'extensió variable, els components bàsics de la qual són o bé una categoria lèxica pròpiament dita (nom, verb, etc.) o una locució, o bé una forma literal (a, de, que, etc.).

L'estructura del patró sintàctic consta d'un nucli, que correspon a l'entrada, i d'una sèrie d'elements, categorials o literals. que constitueixen l'entorn del patró. Els valors del nucli per a cada una de les categories del diccionari i els elements categorials que poden aparèixer en l'entorn poden veure's en el quadre Elements categorials del patró.

El nucli del patró pot incorporar una sèrie de modificadors que en determinen les propietats concretes. La naturalesa d'aquests modificadors és molt diversa, i en general van lligats a les propietats que cal especificar per a cada categoria, la qual cosa implica l'existència de restriccions de combinació entre unes i altres. Per exemple, les marques compt, incompt, mass, que es refereixen a les propietats de comptabilitat i de quantificació dels noms, només s'apliquen a la categoria N, mentre que no grad, que es refereix a la impossibilitat d'admetre modificadors de grau, es pot aplicar a les categories ADJ i ADV.

El patró sintàctic és bàsic per a la interpretació de la definició lexicogràfica. El lligam entre el patró i la definició s'estableix de forma explícita, mitjançant elements coindexats, de manera que un símbol del patró amb un determinat subíndex numèric està lligat a un element extrínsec de la definició, amb el mateix subíndex.

L'alternativitat de dues possibilitats de realització en una mateixa posició del patró es representa convencionalment amb la barra inclinada "/", que fa de separador entre ambdues possibilitats.

consciència f.
1a. [Nincompt (de N1/de Vinf1/que Vind1)] (N1[humà, món, activitat intel·lectual, realitat, fet]) Coneixement immediat i directe que una persona té de l'existència [d'un mateix, dels altres éssers, del món exterior, de les pròpies operacions mentals, de la realitat, d'un fet]1.  presa de ~, ~ de classe, ~ de poble // ~ nacional, ~ col·lectiva, ~ clara, ~ exacta, plena ~ // adquirir ~, prendre ~, tenir ~ // ~ d'existir, ~ d'ésser. Una característica important és la consciència de malaltia: el neuròtic se sent malalt [...]. [Abella (1963): 61, p. 53]iLa consciència de ser estimats ens fa capaços d'estimar els altres [...]. [Estradé (1974): 24, p. 86]iTingué plena consciència que acabava de llençar la seva joventut. [Rodoreda (1974): N, p. 378]i[...] la presa de consciència acostuma a anar després de l'acció [...]. [Gil (1966) [T]: 10, p. 111]i.

Els elements literals alternants de dins el patró es classifiquen d'acord amb la seva freqüència d'aparició.

odi m.
1a. [Nincompt (de N1) (a/contra/per/envers N2)] (N1[humà]; N2[humà]) Sentiment profund de malvolença [envers algú]1.  mirada d'~, ~ i venjança // ~ implacable, ~ mortal, gran ~, ~ personal, vell ~, ~ profund // ple d'~, encegat d'~ // sentir ~, tenir ~, atiar l'~, aplacar l'~, apaivagar l'~, mirar amb ~, congriar odis, covar ~, predicar l'~. L'odi de l'apte contra l'inepte professional es recolza [...] en motius diferents [...]. [Mira (1938): 15, p. 36]iOncle! de què prové l'odi de la tía contra aquesta noya? [Puig i Ferreter (1906): T, p. 43]iEra tan intens el seu odi per Léon Blum, que no podia parlar-ne sense motejar-lo de crapule, enculé, chien, fils de chienne i altres epítets del seu repertori. [Pàmies (1974): N, p. 170]i[...] gest hostil envers la mare, especialment odi a la germaneta més petita [...]. [Roman (1929): 15, p. 202]iEl Dietari d'En Francesc Puig conté sobre l'intentat procés d'En Claris detalls interessantíssims [...] que proven fins a quins extrems arribaven la malvolença i l'odi contra ell. [Rovira i Virgili (1922): 99, p. 30]i[...] és, de tots, el mortal de més baix preu, xop, un no-ningú, incontinent, i ple d'odi per la seva dona. [Olivar (1934) [T]: T, p. 139]iUn infant que se senti ple d'odi envers la persona estimada farà mal a un altre nen o farà malbé les joguines [...]. [Martín (1974) [T]: 15, p. 22]iPer part del rei, el seu odi endurit no tindrà fi. [Urdeix (1966) [T]: T, p. 49]iA mig aire del cel veu l'esposa que fila i canta, i li suplica el perdó i el silenci de la gent que canta amb odi la trista cançó. [Romeu (1947): 85, p. 138]i.

L'opcionalitat d'un element, és a dir, la possibilitat que aparegui o no realitzat en una mateixa accepció, es representa convencionalment posant-lo entre parèntesis.

pair v.
1a. [N1 V (N2)] (N1[animat]; N2[aliment]) [Algú, un animal]1 transformar dins les vies digestives [un aliment]2 en matèria pròpia per a la nutrició. Uns senyors greus i ensopits van paint el dinar, tot amidant xano-xano les amples llosanes de la vorera [...]. [Santamaria (1927): N, p. 23]iSoparem aviat. Va bé pair una miqueta abans de ficar-te al llit. [Benet i Jornet1 (1970): T, p. 113]i.

brillar v.
5. [N1 V (de N2)] (N1[ull, mirada]; N2[sentiment]) [Els ulls, la mirada]1 lluir en manifestar [un sentiment]2. Tornaren a l'últim: els ulls d'Aurèlia brillaven de satisfacció. [Serrahima (1947): N, p. 114]iI els ulls li brillaven en pronunciar aquestes paraules. [Folch i Torres (1927): N, niv. 2, p. 51]i.

En determinats casos, els patrons sintàctics reflecteixen, en forma d'alternança, determinats fenòmens gramaticals que impliquen el canvi regular de posicions argumentals en una mateixa accepció. Les transformacions sintàctiques que es representen amb alternances de patrons són la d'ergativitat i la de simetria (verbal, nominal o adjectival). Els dos patrons alternants, que són modalitats relacionades d'una mateixa estructura, es tracten dins d'una mateixa accepció relacionats pel signe "".

embussar v.
1a. [N1 V N2] [N2 Vpron] (N1[matèria]; N2[conducte]) [Matèria acumulada]1 obstruir [un conducte]2 de manera que impedeix el pas normal de fluid pel seu interior [Un conducte]2 obstruir-se de manera que té impedit el pas normal de fluid pel seu interior.  ~ una canonada, ~ un vàter, ~ la gola, ~ l'orella, ~ un lavabo. [...] s'obliga a no deixar-hi entrar aigua, sigui per filtració, sigui per conductes, ni tampoc escombraries ni altres objectes que embussin la canonada [...]. [Jordana1 (1931): 35, p. 109]iHa entrat amb la seva gorra greixosa i la seva pipa cremada, que només neteja quan es ben embussa. [Rodoreda (1938): N, p. 40]i.
 adj. [...] baixava una canal quasi embussada de molses on l'aigua no corria sinó com un degoteig [...]. [Sarsanedas (1954): N, p. 44]i.

conviure v.
1a. [N1 V amb N2] [N1+2 V] (N1[animat]; N2[animat]) [Algú, un animal]1 viure1b en companyia [d'algú, d'un animal]2 [Diverses persones, diversos animals]1,2 viure en mútua companyia. [...] ell, que és el meu pare, ha conviscut amb mi més de quatre decennis [...]. [Sagarra (1954): N, p. 115]iHavien de conviure dins una cabina de 4,1 x 3,90 x 1,40 metres. Eren de diferents races, llengües, procedències culturals, nacionalitats, professions, mentalitats, religions... [Oriflama (1974): 41, niv. 10, p. 69]i.
 m. I era veritat que el conviure de les dues es pronosticava tempestuós. [Domínguez (1972): N, p. 127]i.

frontera f.
1a. [Ncompt (de N1) (amb N2)] [Ncompt de/entre N1+2] (N1[territori]; N2[territori]) Línia que separa [un territori]1 [d'un altre territori que està a tocar]2 Línia que separa [dos territoris que estan a tocar]1,2.  ~ natural, ~ política, ~ geogràfica, ~ comuna, ~ pirinenca. El nunci envià a la frontera de Catalunya amb Aragó un amic seu italià com a delegat [...]. [Serra (1966): 97, p. 72]iLa situació geogràfica de Ripoll, d'excessiva proximitat a la frontera amb França, havia de ser la causa principal de la seva declinació. [Graells (1974): 62, p. 25]iVaig tornar a passar la frontera i em vaig instal·lar a Ceret, definitivament. [Pla2 (1928): N, p. 141]i[...] s'havia sol·licitat permís per travessar la frontera de les dues Irlandes per tal d'agafar els terroristes que es troben a la república d'Irlanda com a refugiats polítics. [Punt (1979): 40, niv. 1, p. 51]iLa frontera entre Nicaragua i Costa Rica té 320 quilòmetres de llargada [...]. [Avui (1983): 40, niv. 1, p. 69]i.3.3  Restriccions del patró

Els elements de l'entorn del patró sintàctic que tenen un element nuclear de tipus nominal, verbal, adjectival o adverbial (representats pels símbols N, V, ADJ o ADV) estan sotmesos, en molts casos, a restriccions semàntiques que afecten els elements lèxics que poden actualitzar-los en el discurs lingüístic. Aquestes restriccions indiquen la classe semàntica a què han de pertànyer els mots susceptibles d'aparèixer en una de les posicions de l'entorn i s'expressen a continuació del patró.

Les restriccions es formulen a partir de la determinació de la naturalesa semàntica de cada element de l'entorn i, per tant, són un element estructural subsidiari del patró sintàctic; la seva expressió és opcional llevat del cas que la definició contingui elements extrínsecs que s'hi refereixin.

carboner adj.
1. Vegeu carbó m.
2. [N1 (és) ADJno grad] (N1[vaixell]) [Vaixell]1 destinat al transport de carbó1a. [Hi havia] vintenes de vaixells carboners, amb els aparells de descàrrega en abissament, com a contrapesos a les mesures de carbó [...]. [Carner (1934) [T]: N, p. 563]i.
3. [N1 ADJno grad] (N1[activitat]) Dels carboners1. Nomadisme carboner. [...] mancats els homes d'ocupació a la comarca, se'n van amb llurs famílies a carbonejar on hi ha llenya. [Vila1 (1930): 98, p. 21]i.
4. [N1 (és) ADJno grad] (N1[mina, jaciment]) Carbonífer1a. Les materies ensenyades són realment universitaries: [...] "El segle de Pericles", a Sheffield [...]; "L'Historia de Florença", a Oldham [...]; "la Tragedia Grega", a Newcastle, al centre d'una conca carbonera. [Montoliu (1903): 37, p. 47]i.

memòria f.
[...]
Locucions
[...]
de memòria loc. adv. 1. [V1 LOC] (V1[aprendre, saber]) [Aprendre, saber]1 valent-se de la memòria1a com a únic recurs.  aprendre ~, dir ~, recitar ~, citar ~. Aina Cohen era lletrada des del bressol: es sabia de memòria tots els reis gots d'Espanya [...]. [Villalonga (1931): N, p. 110]i. 2. [V1 LOC] (V1[conèixer]) [Conèixer]1 perfectament.  conèixer ~, saber ~. Tot això de no casar-se [...] ho fa per espaterrar la família i sobretot a mi; me'l sé de memòria, el teu Lluís! [Sales (1956): N, p. 181]i. 3. [V1 LOC] (V1=caure) De sobines1 (loc.).  caure ~. El fiscal es va treure una sabata, i, gairebé sense malícia, va copejar amb el taló el pols del defensor, que va estendre patèticament els braços i caigué de memòria. [Calders (1984): N, p. 119]i.3.4  Definició

La definició és un element obligatori de l'accepció descriptiva i es correspon (excepte en el cas de les definicions metalingüístiques) amb l'estructura del patró sintàctic i amb les restriccions que afecten els seus elements. Les definicions del DDLC es basen, en general, en una paràfrasi de l'entrada.

Determinades definicions contenen elements extrínsecs que tenen com a funció adequar la frase definidora a les característiques semàntiques i sintàctiques del definit. Aquests elements corresponen a posicions de l'entorn del patró sintàctic i van entre claudàtors.

aplacar v.
4a. [N1 V N2 en N3] (N1[humà]; N2[revestiment, material per a la construcció]; N3[superfície]) Adherir [un revestiment, un material de construcció]2 [a una paret, a un sostre]3. Sovint hom acaba una paret aplacant en un dels seus paraments un material de revestiment, generalment la pedra, natural o artificial. [Benavent de Barberà (1934): 69, p. 24]i.

desplegar v.
5b. [N1 V N2] (N1[humà, document]; N2[llei]) [Algú, un reglament]1 dictar les disposicions necessàries per regular l'aplicació concreta dels preceptes de [una llei]2.  ~ una normativa. El Consell elaborarà les pròpies normes de funcionament intern, adequades al que disposen el present Decret i disposicions que el despleguin [...]. [Diari (1978): 32, p. 97]i.

En determinats casos, quan certes particularitats d'una accepció ho requereixen, es recorre a definicions metalingüístiques (és a dir, explicitacions discursives del funcionament gramatical i semàntic del mot).

ésser v.
1a. [N1/Vinf1/que Vsubj1 V ADJ2/de N2/Q2]; •[N1 V ne ADJ2] (N1[humà, cosa, fet]; N2[propietat, qualitat, atribut]) S'utilitza per a caracteritzar l'element a què fa referència amb una propietat que es manifesta de forma estable o permanent o que s'interpreta com a inherent. La casa on vivia l'Enric era petita. [Cabré (1984): N, p. 34]i. Dormir és lleig, i aquí tots hem de gaudir dels mateixos privilegis. [Brossa1 (1983): T, p. 162]i. Seria bo que la carretera, després d'un revolt, anés a sortir també a un altre món. [Espinàs (1959): N, p. 198]i. M'imagino que al cap de quatre anys, la fidelitat a una dona casada que no és la teva, ni la veus mai, és d'un grotesc que fa riure o que fa pena... [Benguerel (1974): N, p. 262]i. Els aliments que calgui congelar han de ser de primera qualitat, frescos i nets. [Manual (1984): 61, p. 35]i. ¿Era de llei posar-s'hi sol i no fer gens de lloc al nom de la muller? [Llor (1952): N, p. 131]i. És de justícia que ara rebi aquest homenatge. [Pedrolo (1982): T, p. 57]i. [...] una dotzeneta és prou! [Mengual (1976): N, p. 140]i. Fer tres parts d'aquesta moneda seria massa. [Caseponce (1907): N, p. 92]i. Serà millor que ens acompanye. [Sirera2 (1988): T, p. 29]i. Aquella gent són necis! [Cayrol (1961): N, p. 61]i. Jo era com un pollet que surt de l'ou, i de seguida em va caure en gràcia. [Pàmias (1979): T, p. 94]i. Noi: haurà d'ésser sense sucre. [Oliver (1938): T, p. 116]i. L'edicte es preocupava de reglamentar l'ús del mantell que anomenava sàbana o corbata, i el peylat, o mantell de pell que podia ésser amb mànigues llargues o flotxes [...]. [Gay de Montellà (1959): 98, p. 41]i. L'atac és per sorpresa. [Riera (1981): N, p. 19]i. Sempre és així? [Barbero (1987): T, p. 23]i. Una vegada eran tres germanetas, totas tres com un pom de flors, que si l' una n' era guapa, l' altra encara mes [...]. [Maspons1 (1871): N, p. 17]i.

gaire1 quant.
1a. [Q ADJ1/ADV1]; [Q Q1 ADJ2/ADV2]; [V1 Q]; [Q V1] En construccions negatives, denota un grau més aviat baix. La vall no té una conca gaire gran. [Serrano (1988): 98, p. 32]i. I hi ha indicis no gaire esperançadors. [Arcarons (1985): 65, p. 44]i. Per l'edat que tens no estàs pas gaire malament. [Capmany (1970): N, p. 41]i. [...] torna a sortir la serventa per indagar, no gaire correctament, què he de dir a Don Pedro i per què el cerco. [Vinyes (1946): N, p. 197]i. [...] arriba a donar la impressió de no veure la vida gaire més complicada que el wàter-polo. [Serrahima (1970): N, p. 28]i. Jo vaig acceptar l'ajornament sense que m'afectés gaire. [Capmany (1970): N, p. 65]i. Y com que cors que be 's volen, gayre no 's fan desplaure, prompte apariaren las bodas [...]. [Maspons (1876): 39, p. 18]i.

En les accepcions amb patrons vinculats per la relació d'ergativitat o la de simetria, que en general impliquen paràfrasis de definició diferents, es formulen dues definicions referides respectivament a cada un dels patrons alternants, tal com es pot veure en alguns dels exemples anteriors (vegeu 3.2. Patró sintàctic).3.5  Col·locacions

Les col·locacions són combinacions lèxiques habituals que presenten una certa atracció mútua dels elements que les formen i que, alhora, tenen un significat conjunt que és funció dels significats dels seus components (inspirar confiança, afirmació rotunda, examinar detingudament, etc.).

També es recullen com a col·locacions aquelles combinacions lèxiques en què, malgrat que no mantenen pròpiament una atracció mútua, presenten una freqüència d'aparició en relació amb la probabilitat d'aparició conjunta dels seus components (fabricar productes, espai aeri, fumar nerviosament, etc.).

La tipologia de les col·locacions és força variada, i pot obeir a relacions de tipus molt divers entre els elements que hi concorren. Les col·locacions del tipus N Adj, per exemple, poden ser intensificadores (desig ardent, lluita acarnissada), valoratives (agradable sorpresa, poble de mala mort), tipològiques (malaltia contagiosa, malaltia mental), etc.

Les col·locacions poden anar lligades a diversos elements estructurals del diccionari:

a)  a una accepció de l'entrada
b)  a una accepció d'una locució
c)  a un derivat

Apareixen a continuació de la definició introduïdes pel signe i s'agrupen tipològicament, seguint un ordre establert; cada grup se separa de la resta amb el signe "//".

nervi m.
1a. [Ncompt (de N1)] (N1[part del cos]) Cordó filamentós que recorre [una part del cos]1 i transmet les sensacions i els impulsos motrius.  branca d'un ~, excitació d'un ~ // ~ òptic, ~ espinal, ~ ciàtic, ~ intercostal. Aquesta herba té la virtut de paralitzar els nervis de la faringe que determinen l'acte de la deglució, amb la paralització de la qual aquesta és imposible. [Griñó (1976): 61, p. 85]iAquest nervi acaba en el gangli cervical superior. [Pi i Sunyer (1936): 61, p. 21]i.
[...]
2a. [Nincomptpl (de N1)] (N1[humà]) Sistema orgànic que regula l'excitació.  atac de nervis, crisi de nervis // tenir nervis, excitar els nervis, calmar els nervis, atacar els nervis, sentir nervis, dominar els nervis, patir dels nervis, crispar els nervis, passar nervis, afectar els nervis. Si m'està permès de parlar, senyor, la vostra manera d'expressar-vos no convé als nervis de la senyora. [Benet i Jornet2 (1970): T, p. 99]iEls meus guardians tenien els nervis exaltats. [Janer Manila (1972): N, p. 187]i.
[...]
Locucions
nervis d'acer loc. nom. Capacitat de control.  tenir ~. Si pogués ésser menys afectuosa i sensible, tindria força millor digestió i uns nervis d'acer. [Carner (1934) [T]: N, p. 112]i.
[...]
Derivació
nerviós adj. (procés 3)  sistema ~, malaltia nerviosa, excitació nerviosa. Mentre la diarrea infantil, la tuberculosi, la diftèria, la febre tifoide, etcètera, han estat eliminades i disminueix la mortalitat, el nombre de les malalties nervioses augmenta. [Vallespinosa (1971) [T]: 15, p. 30]i (acc. 1a). Comença la intoxicació per una gran excitació nerviosa amb grossa dilatació de la pupil·la, cara vermellenca i gola seca; poc temps després, deliri, alegre, trist o violent. [Calicó (1921): 63, p. 30]i (acc. 2a).
[...]3.6  Exemples

Els exemples del DDLC són citacions extretes dels textos del corpus. Constitueixen els testimonis d'ús dels mots i són l'evidència textual que documenta diversos elements estructurals del diccionari: accepcions de l'entrada, conversions sintàctiques, accepcions de locució i accepcions de derivat.

Els exemples s'incorporen al diccionari tal com consten a les obres originals que formen el corpus de referència, sense fer-hi cap correcció lingüística ni d'estil; per tant, de vegades poden no correspondre's amb els usos normatius actuals.

Les referències situades a continuació dels exemples ofereixen una primera informació de l'obra de procedència (autoria, classificació temàtica, data de publicació, indicació de traducció). Clicant sobre el vincle que acompanya l'exemple es pot accedir a la referència completa de l'obra en qüestió.

derivat m.
2a. [Ncompt (de N1)] (N1[mot]) Mot derivat3a [d'un altre]1.  formar un ~. [...] l'Institut d'Estudis Catalans ha acordat incloure en el lèxic oficial el verb alabar i el seu derivat alabança [...]. [Moll (1967): 82, p. 199]iSovint, en la formació d'un derivat, alhora que s'ajunta al primitiu un sufix o les terminacions verbals ar o ir, s'hi ajunta un prefix: si de agre es deriva agrir, de clar no es deriva clarir sinó aclarir [...]. [Fabra (1956): 83, p. 109]i.3.7  Conversions sintàctiques

En el DDLC es tracten dos tipus de conversions, que són pròpies de la majoria de les llengües romàniques: la conversió de les formes de participi verbal a adjectiu i la conversió de l'infinitiu verbal a nom masculí.

Les conversions sintàctiques poden estar lligades a dos elements diferents del DDLC: les accepcions de l'entrada (no de les locucions) i els derivats. S'introdueixen amb el signe "" precedint el codi de la categoria resultant de la conversió. Les conversions d'accepcions s'ubiquen al final de l'accepció, després dels exemples. Les conversions d'un derivat predictible, s'ubiquen sota el derivat, a continuació dels exemples.

atendre v.
1b. [N1 V N2] (N1[humà]; N2[advertència, consell, idea, opinió]) Considerar com a cosa a seguir [una advertència, un consell, una idea, una opinió]2. [...] es descabdella un segon pensament que ella no vol atendre, però que és l'autèntic [...]. [Llor (1931): N, p. 155]i.
 adj. Una dita popular nostra, sempre molt atesa, diu que "No és bon casat qui no ha anat al Montserrat..." [Soldevila (1926): N, p. 138]i.
 m. Per al bon ús de les pauses en la declamació oratòria [...] és del més gran interès l'atendre la següent observació de caràcter general: en principi, l'orador ha d'evitar el fer pauses llargues [...]. [Puntí (1935): 84, p. 97]i.
Derivació
desatendre v. (procés 4) [...] resolem en primera línia la part contingent de l'ortografia, sense desatendre, però, cap altre aspecte ortogràfic [...]. [Galí (1928): 37, p. 178]i (acc. 1a). Malgrat haver-se deixat influir per les susdites Normes Ortogràfiques de l'Institut, Fullana sancionava el conreu literari de bastants dialectalismes vulgars, i desatenia gran part de la doctrina gramatical de Fabra. [Sanchis Guarner (1963): 82, p. 70]i (acc. 1b). [...]
 adj. [...] la nostra civilització ha girat els ulls vers aquell món meravellós de l'Alt Egipte, segles i més segles desatès. [Riera (1930): 93, p. 12]i (acc. 1a). [...] no 'm culpeu de la meva forsada intervensió en aquest debat, y teníu en compte que no podia deixar desateses les reiterades indicacions de nostre dignissim President [...]. [Martí (1904): 34, p. 6]i (acc. 1b). [...]
 m. En aquesta qüestió tan important, haveu d'evitar dues coses: 1a. el desatendre la veu de Déu; 2a. el creure massa depressa que es tracta de la veu de Déu. [Gros (1923) [T]: 24, p. 82]i (acc. 1b).4.  Locucions

Les combinacions lèxiques que presenten un cert grau d'opacitat pel que fa al significat es codifiquen amb una categoria específica i es tracten a l'apartat de locucions. Una locució en el DDLC és, per tant, qualsevol combinació lèxica que es comporta sintàcticament com un únic mot, que té un significat no deduïble directament dels significats dels seus components, i que presenta peculiaritats idiosincràtiques que la fan objecte d'una descripció específica.

Les locucions es tracten com a entrades subordinades dins un article i les seves accepcions incorporen, amb l'excepció de les conversions sintàctiques, els mateixos elements de descripció que les accepcions lligades a l'entrada (patró sintàctic, definició, col·locacions, etc.), amb la mateixa estructura i amb la mateixa presentació.

Una locució s'ubica a l'article corresponent a entrada del seu nucli sintàctic (tret del cas de les locucions verbals formades amb els verbs ser, estar, fer i tenir), que s'ubiquen a l'article que correspon al nucli del complement d'aquests verbs. El nucli sintàctic de la locució es determina a partir de l'element que aporta la categoria lèxica dominant en l'estructura sintagmàtica de la locució; per tant, es descarten en aquesta determinació els elements gramaticals com les preposicions, els determinants i les conjuncions.

L'ordenació de les locucions és alfabètica, i en cas d'homografia, s'ordena per la categoria de la locució, també amb criteri alfabètic.

aixafar v.
[...]
Locucions
aixafant ous loc. adv. [V1 LOC] Molt lentament. [...] corro tant perquè en els moments de màxima velocitat em sembla ésser una estrella. [...] No és cosa fàcil fer-li-ho comprendre, Elvira: ni a vostè ni als qui van pels carrers de Barcelona aixafant ous. [Martínez (1935): N, p. 76]i.
aixafar la guitarra loc. verb. [N1 LOC a N2] (N1[humà, fet]; N2[humà]) Esguerrar un projecte [a algú]2. I pensar que vaig venir a la guerra buscant una mica de pau! Com hi ha món, Cruells, m'has ben aixafat la guitarra. [Sales (1956): N, p. 233]i.

església f.
[...]
Locucions
d'església loc. adj. [N1 (és) LOC] (N1[humà]) [Algú]1 que participa activament en els afers de l'església4.  home ~. Tothom tan gent d'església, tu mateixa ho eres de més jove, fins que, quedar tu tota sola, morts ton pare i ta mare, i deixar de veure't freqüentar la missa i els sagraments, va ser tot u. [Riera (1983): N, p. 50]i.
per l'església loc. adj. [N1 LOC] [Sagrament]1 canònic.  matrimoni ~. Els practicants ocasionals "són els [...] qui vénen a demanar el bateig, o la primera comunió, o el matrimoni per l'Església o els que volen un servei religiós per al seu difunt". [Galbany (1980): 26, p. 37]i.
per l'església loc. adv. [V1 LOC] [Casar-se]1 canònicament. La Judit es convertí al catolicisme i es casà per l'església. [Roig (1977): N, p. 161]i.5.  Variants

Les variants són realitzacions especials d'una entrada o d'una locució que s'associen, respectivament: a) a l'article, com un dels seus elements estructurals primaris, en el cas de les variants d'una entrada; o b) a l'element estructural locució, en el cas de les variants de locució.

Hi ha tres tipus de variants d'una entrada: formals (variacions formals que afecten tot el paradigma flexional de l'entrada), apreciatives (adaptacions de tipus aspectual) i flexionals (formes flexionals no previstes en els repertoris normatius). Les variants formals (en negreta) i les variants apreciatives (en rodona) es representen mitjançant llur forma canònica. En les variants flexionals (en cursiva) s'indica el codi morfològic al costat de cada una. En els cas que les variants no apareguin usades en cap dels exemples que il·lustren les accepcions de l'article, van acompanyades d'un vincle amb un exemple específic que n'il·lustra l'ús; aquests exemples vinculats il·lustren les variants formals i les variants d'altres tipus que afecten la forma canònica de l'entrada; també s'exemplifiquen les variants apreciatives que incorporen afixos poc productius, i determinades variants flexionals.

convenient adj.
1. Vegeu convenir v.
Var.: convenent e; convenientíssim; convenienta fs, convenientes fp.

cove m.
[...]
Var.: covi e, •covo e; covenell e, covenet, covenot; còvens p. e

vell m.
[...]
Var.: vei e; vellàs, vellet, velleta, velletó, vellot, vellota; vea fs.

Les variants de locucions són formes alternatives d'una locució que presenten canvis menors (que afecten elements no nuclears i que no suposen un canvi en la ubicació de la locució).

LOCUCIÓ CATLOC VARIANT
donar set voltes loc. verb. donar trenta voltes
a esquena loc. prep. a l'esquena
ballar-la prima loc. nom. ballar-la ben prima
tenir entès loc. verb. tenir per entès
a la brasa loc. adv. a les brases
cametes me valguen loc. adv. cametes valgueu-me
de carn i ossos loc. adj. de carn i os
fer el bot loc. verb. fer el botet
de mai acabar loc. adj. de no acabar mai
camps a través loc. adv. a camps través
ficar-se de peus a la galleda loc. verb. ficar els peus a la galleda
agafat amb agulles loc. adj. agafat amb agulles de cap blanc
per cap diner del món loc. adv. per cap diner


El conjunt de variants d'una locució es recull a continuació dels exemples.

afegir v.
Locucions
afegir llenya al foc loc. verb. [N1 LOC] (N1[humà]) Tirar llenya al foc1 (loc.). I per què tenia por de dir als pares que l'havien violada? Perquè els pares haurien afegit llenya al foc. [Oliver (1985): N, p. 54]iVar.: afegir més llenya al foc, •afegir una mica de llenya al foc.
sense afegir punt ni coma loc. adv. [V1 LOC] (V1[explicar]) [Explicar una cosa]1 ajustant-se estrictament als fets. [...] jo, que no'm guanyo la vida ab rondalles y que ningú'm fa dir rès per forsa, vaig a explicarvos lo cas mès notable de ma vida, sens afegirhi punt ni coma [...]. [Careta (1905): N, p. 9]iVar.: sense afegir punts ni comes.6.  Derivats

Els derivats predictibles (és a dir, els que són resultat de processos derivatius sistemàtics i transparents a nivell sintàctic i semàntic) són tractats dins l'article encapçalat pel mot bàsic corresponent.

Els derivats presos en consideració poden obeir a: a) derivació afixal amb radical lliure: lleter, dins l'article llet; b) derivació afixal amb radical lligat: làctic, dins l'article llet; i c) derivació regressiva: redreç, dins l'article redreçar. D'altra banda, han estat agrupats en set processos diferenciats:

1) Adjectius derivats de verb amb valor passiu i de possibilitat
2) Adjectius derivats de verb amb valor actiu
3) Adjectius relacionals derivats de nom
4) Adjectius, noms i verbs derivats amb prefixos negatius
5) Noms de qualitat derivats d'adjectiu
6) Noms d'acció derivats de verb
7) Adverbis derivats d'adjectiu

En l'apartat de derivació, doncs, es recullen aquells usos lèxics que, havent estat obtinguts a partir d'un procés derivatiu, no presenten cap fenomen de lexicalització que introdueixi factors no previstos en la descripció formal d'aquest procés.

En la caracterització dels derivats predictibles, hi intervenen els elements de descripció següents:

- la categoria lèxica del derivat,
- el procés derivatiu (o el conjunt de processos, units mitjançant el signe "+") a què s'adscriu el derivat, que informa sobre les categories d'entrada i de sortida del procés, sobre la definició formulària pertinent i sobre les estructures sintàctiques originàries i resultants,
- les col·locacions, que es posen juntes en un apartat deslligat de la relació amb les accepcions de l'article,
- els exemples del derivat, que en nombre d'un per accepció documentada n'il·lustren el comportament funcional, i
- les conversions del derivat, que s'il·lustren amb un exemple per accepció documentada.

Els exemples del derivat duen la referència al número d'accepció de l'entrada que actualitzen.

articular v.
Derivació
articulabilitat f. (procés 1 + 5) El cap de l'húmer pot girar dintre de la cavitat glenoide fins un angle de prop de 90 graus, després de la qual cosa assoleix el seu límit màxim d'articulabilitat. [Balius (1988) [T]: 61, p. 26]i (acc. 2c).
articulable adj. (procés 1)  quadrat ~. [...] tot això la vida religiosa ho prèn com a coses emanades de l'harmonía, i per tant ho acepta tot, com articulable amb l'esperit religiós [...]. [Rucabado (1913): 17, p. 17]i (acc. 2a).
articulació f. (procés 6)  ~ d'un so, ~ de la veu, punt d'~, mode d'~, base d'~ // ~ social, ~ econòmica. En l'articulació dels sons intervenen diferents òrgans, que segons tinguen o no moviment, es classifiquen en actius i passius. [Sanchis Guarner (1950): 83, p. 63]i (acc. 1a). Hom pot observar una fonamental modificació de l'articulació de l'economia catalana amb altres economies del seu entorn. [Bricall (1978): 33, p. 30]i (acc. 2a). No repetirem ara el que hem dit en el número 82 en parlar de l'articulació dels neumes; només volem recordar que cada una d'aquestes agrupacions està integrada per dos, tres o quatre sons [...]. [Altisent (1971): 78, p. 107]i (acc. 3). Per què l'espanyol no havia adquirit encara consciència de la funció que el Parlament podia complir en una nova articulació jurídica de l'Estat? [Domingo (1927): 32, p. 200]i (acc. 4).
articuladament adv. (procés 7) El cor no li cabia al pit. Va posar-se a brandar de cap i a dir i redir articuladament: -És trist, és trist!... La mataré i mato tres cors... [Ruyra (1919): N, p. 188]i (acc. 1b).
articulador adj. (procés 2)  òrgan ~. La realització fonètica de mots en la cadena parlada comporta l'activitat coordinada dels òrgans articuladors [...]. [Recasens (1984): 81, p. 59]i (acc. 1a). Tanmateix, la crisi econòmica [...] ha minat profundament l'estabilitat del règim i del mateix PRI com a partit articulador. [Avui2 (1988): 41, niv. 2, p. 7]i (acc. 2a). En Estructures per a dos pianos és el programa de Mode de valors i d'intensitats de Messiaen l'element cohesionador i articulador de la successió sonora. [Valls (1967): 78, p. 20]i (acc. 3).
articulatori adj. (procés 6 + 3)  hàbit ~, òrgan ~, anàlisi articulatòria. La fonètica experimental [...] ha renovat la seva metodologia gràcies a nous aparells que permeten una millor observació i descripció dels aspectes articulatoris i, especialment, acústics. [Veny (1986): 82, p. 387]i (acc. 1a).
inarticulat adj. (procés 4)  so ~, crit ~. Calla. No m'ho diguis. El resucitao... I, com sempre, li semblà que la d inarticulada era com si s'hagués engolit dins la foscúria d'una tomba. [Villalonga (1970): N, p. 148]i (acc. 1a). Hi ha un silenci de mort, un silenci trencat, només, per les paraules divagants i inarticulades de Ginés [...]. [Valldeperes (1941): N, p. 167]i (acc. 1b). Tota la nit ha estat dominada per una successió inarticulada de crits, de gemecs i de blasfèmies [...]. [Valldeperes (1941): N, p. 124]i (acc. 2a).7.  Informació lexicogràfica complementària

En el cos principal dels articles, el DDLC incorpora només les accepcions de l'entrada i de les locucions justificades per la seva aparició en el corpus; un apartat específic recull, com a informació complementària, els sentits i les locucions que no s'han documentat en el corpus, però que figuren en algun dels diccionaris que formen part de la Base de dades lexicogràfica (BDLex) de l'IEC:

DIEC- Diccionari de la llengua catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans (2007)
DGFP- Diccionari general, de Francesc Ferrer Pastor (1985)
DCVB- Diccionari català-valencià-balear, d'A. M. Alcover i F. De B. Moll (1968)
DGLC- Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra (1932)
DPCV- Diccionari Pal·las, d'Emili Vallès (1927)
DGMG- Novísimo diccionario general valenciano-castellano, de Joaquim Martí i Gadea (1891)
DMCT- Diccionari mallorquí Castellá, de Josep Tarongí i Cortès (1878)
NDMA- Nuevo diccionario mallorquin-castellano-latin, de J. Josep Amengual (1858)
DVCE- Diccionario valenciano-castellano, de José Escrig (1851)
DMCF- Diccionari mallorqui-castella, de Pere Antoni Figuera (1840)
DLCL- Diccionari de la llengua catalana amb la correspondència castellana, de Pere Labèrnia (1839-1840)
DEBJ- Diccionario catalan-castellano-latino, de J. Esteve, J. Bellvitges i A. Juglà (1803-1805)
DMFC- Diccionári menorquí españól francês y llatí, d'A. Febrer i Cardona (manuscrit, principis del segle XIX)

Els diccionaris que aporten la informació complementària són diversos des de molts punts de vista: no només varien els criteris de representació gràfica que segueixen, sinó també la descripció dels mots i fins i tot la llengua que utilitzen en aquesta descripció. Totes aquestes diferències es neutralitzen a fi que cada unitat d'informació (sentit o locució) recollida al DDLC tingui una forma normalitzada i unitària.

La referenciació dels diccionaris font de cada nova accepció o locució es fa mitjançant les sigles específiques que figuren més amunt, i es classifiquen per ordre cronològic, de més modern a més antic. Quan l'entrada del diccionari font presenta variacions gràfiques que alteren significativament l'ordenació alfabètica o bé, en el cas de les locucions, quan la ubicació de la locució en el DDLC i la ubicació en la font lexicogràfica no coincideix, s'afegeix a la sigla del diccionari l'entrada de la font original.

prear v.
Compl.: Delectar-se considerant [alguna cosa] [DLCL: prearse]; Enjoiar-se [DCVB: presar]; no prear un botó loc. verb. No donar gens de valor [DCVB: botó]; no prear un caragol loc. verb. No donar gens de valor [DCVB: caragol]; no prear un ciuró loc. verb. No tenir en gens de preu una cosa [DCVB: ciuró]; no prear un guant loc. verb. No donar gens de valor [DCVB: guant]; no prear un plom loc. verb. No donar gens de valor [DCVB: plom].8.  Marcadors especials

8.1  Informació no normativa

El caràcter estrictament descriptiu del DDLC fa que, en certes ocasions, calgui incorporar al diccionari informacions (entrades, accepcions, patrons sintàctics, locucions, etc.) que no estan avalades explícitament per la normativa o que són clarament contràries a les solucions normatives. Aquestes informacions es distingeixen de la resta mitjançant la marca de no normativitat (•).

Per a la consideració del caràcter normatiu o no de les informacions hom pren com a marc de referència el DIEC. La condició de no normatiu es marca explícitament, ja sigui de manera directa (amb la presència de la marca de no normativitat) o indirecta (amb la projecció de la no normativitat sobre les informacions que depenen estructuralment de l'element marcat). De l'absència d'aquest marcatge (directe o indirecte) es dedueix per defecte la condició de normatiu.

El codi de no normatiu pot afectar un element estructural de l'article, o una part d'un element (en el cas del patró sintàctic). Les propietats d'aquest codi es projecten jeràrquicament sobre els elements de rang inferior; així, doncs, s'omet l'expressió d'aquest codi en els nivells inferiors a un element que n'és afectat. Si l'entrada està codificada com a no normativa, s'entén que les accepcions i les locucions de l'article són igualment no normatives. Queden fora de l'abast de l'entrada les variants i els derivats, que es marquen explícitament.

Concretament, el codi de no normatiu pot afectar:

a) una entrada simple o complexa:

sombrero m.
1. [Ncompt] Barret1.  ~ de palma, ~ de palla, ~ de feltre, ~ de teula, ~ d'estiu, ala del ~, pasta de ~ // ~ apuntat // llevar-se el ~, vestir ~, gastar ~, tocar-se amb un ~. [...] pòsa en filera als corredors, que s' han allaugerat de ròba, quedantse sòls en camisa i calsonçillos, llevantse també espardenyes i sombrero [...]. [Martínez (1947): 39, p. 152]i.

bailaor m.bailaora f.
1. [Ncompt] Ballarí1a de flamenc. Va entrar disfressada amb el pijama del seu marit, un barret de bailaor encastat al cap, una capa de torero i una mitja a la cara. [Roig (1977): N, p. 191]iEn aquest passeig hi ha diverses botigues amb cartells que anuncien Recuerdos de España i els aparadors plens de panderetes, toros de pasta, bailaores, guitarres i castanyoles. [Espinàs (1957): N, p. 188]i.

babieca m., f.
1. [Ncompt] Babau1.  cara de ~. Y com no hi ha ningú que compri lo que ja posseheix, á no ser que sigui un babieca, y en materia de interessos ha demostrat no serho l'hereu del Sr. Gassull [...]. [La Esquella (1894): 43, niv. 2, p. 5]iEs dir, crida lo marit enrabiat, ¿que la babieca també li ha entregat una quantitat de diner?... [Un Centinella (1871): N, p. 170]i.

b) la forma corresponent a un dels dos gèneres d'una entrada complexa:

traginer m.traginera f.
1. [Ncompt] Persona que tragina1a mercaderies amb carro o a l'esquena d'un animal.  ~ de ribera, ~ de mar, ~ de muntanya. Ara passava un traginer amb el seu matxo enflocat de vermell [...]. [Pons (1956): N, p. 173]i. La mar guarda un cor d'estrella | a l'avenc del teu mirar | Anna, Anna, marinera, | traginera de la mar. [Marçal (1979): P, p. 67]i.

c) la categoria corresponent a un dels dos gèneres d'una entrada complexa (quan la forma canònica és comuna):

argonauta m., •f.
[Ncompt] Heroi grec dels que acompanyaven Jàson en la recerca del velló d'or a bord de la nau Argo. Des dels Argonautes, per damunt de les plaents llegendes dels herois de la cultura lluitant contra els monstres de la barbàrie, ha planat la cobejada figura del toisó d'or. [Vicens i Vives (1960): A, p. 122]iAquestes tres Maries, embrunides, valentes i fortes com unes argonautes a causa de la vida sanitosa, emocionant i rondallera que menen d'ençà que fa un mes eixiren del port de Salou [...]. [Santamaria (1935): N, p. 70]i.

d) una locució:

drap brut loc. nom. Assumpte íntim reprovable. En lloc de crear realitats s'han inventat mites. De la realitat al mite i de la creació a la invenció hi ha tot un món de mesquineses, draps bruts i trampes de jugador d'avantatge. [Porter (1962): 77, p. 32]i.

e) una accepció descriptiva (d'entrada o de locució):

saltejar v.
1. [N1 V N2] (N1[humà]; N2[menjar]) Saltar14. Comencem per saltejar els magrets i un cop cuits els guardem entre dos plats en un lloc calent. [El 9 Nou (1988): 41, niv. 1, p. 43]i.
 adj. Ingredients: col lombarda, [...] ou dur picolat, bacó tallat prim i saltejat [...]. [Presència (1984): 41, niv. 1, p. 19]i.

coll m.
Locucions
coll d'ampolla loc. nom. 1Punt d'una xarxa viària on es produeixen retencions de vehicles per tal com té una capacitat de trànsit inferior a la que absorbeix. Per resoldre aquests colls d'ampolla el projecte econòmic de ciutat necessita complementar-se amb un projecte i una voluntat polítiques decidides. [Setze (1988): 41, niv. 2, p. 9]i.  •2. [LOC (de N1)] (N1[procés]) Punt problemàtic que comporta un punt d'aturada [d'un procés]1. La filatura manual era el coll d'ampolla de la fabricació tèxtil, perquè obligava a cercar, cada vegada més lluny, la mà d'obra necessària per a filar. [Ferrer (1986): 97, p. 62]iPerò resten uns colls d'ampolla que cal tenir present, quant a l'oferta adient de tècnics i treballadors qualificats, [...] quant a la inserció real en les xarxes de comunicacions europees [...]. [Setze (1988): 41, niv. 2, p. 9]i.

f) un patró sintàctic (d'accepció d'entrada o d'accepció de locució):

abatre v.
12. [N1 V (N2)] •[N2 Vpron] (N1[humà, fenomen atmosfèric, eina]; N2[objecte, ésser viu]) Tombar2a amb un cop violent Tombar-se a causa d'un cop violent. Les màquines abaten les espigues veloçment. [Pla (1953): N, p. 154]iLes dues destrals no reposen: roseguen, estellen, abaten, aclareixen. [Ferran de Pol (1954): N, p. 121]i[...] caigué llarg sobre el camí, com un gran arbre que s'abat, pesadament, definitivament. [Juan Arbó (1965): N, p. 172]i

acabar v.
en acabat loc. prep. 1. [LOC (de N1/de Vinf1/que Vind1)]; •[LOC N1] (N1[acció]) Immediatament després [d'una acció]1.  ~ de sopar, ~ de dinar. En acabat de les lleus tasques de cada dia, encara li resten hores sobreres per a llegir [...]. [Llor (1931): N, p. 256]iEn acabat de prendre cafè, encara va parlar del viatge a Cartagena amb avioneta i va dir que havia estat una cosa per explicar-la als néts [...]. [Rodoreda (1962): N, p. 146]iI en acabat que la negra sang ne va ser escolada, | i que l'esperit va haver jaquit els ossos, tot d'una | esquarteraren el cos i tallaren bocins de les cuixes [...]. [Riba1 (1919) [T]: P, p. 70]iÉs que li ha dit que anés a berenar i que, en acabat, li donaria un marron glacé. [Albert Paradís2 (1951): N, p. 216]iEn acabat la feina pla que fan veure que mai no t'han conegut. [Barbal (1985): N, p. 91]i

g) determinats elements del patró sintàctic:

ennegrir v.
1a. [N1 V N2] [N2 Vpron/•V] (N1[agent]; N2[element]) [Un agent]1 enfosquir notablement [un element]2 a causa de l'acció que hi exerceix [Un element]2 enfosquir-se notablement.  ennegrit pel fum, sang ennegrida, bigues ennegrides // ~ les parets, ~ les dents. [...] si no era el mastegar tabac, vici que no deixà mai i que ennegrí cada vegada més unes grosses i sòlides dents [...]. [Capmany (1967): N, p. 91]iCosa semblant podem fer amb paper impregnat de clorur doble de pal·ladi i ferro, que pel vapor d'aigua s'ennegreix [...]. [Barnola (1918): 58, p. 34]iLes zones malaltes no creixen o creixen poc [...] i després es produeixen esquerdes que amb el temps ennegreixen. [Bardia (1937): 63, p. 103]i.
 adj. En un racó, una vella icona ennegrida pel fum, barrejada amb ex-vots. [Berenguer (1965) [T]: N, p. 222]i.

sobretaula m., f.
1b. [Ncompt•mascfem] Període de temps que els comensals passen a taula1b conversant després d'un àpat. En un dinar oficial, el sobretaula s'allargassa i ningú sap com acabar. [Alavedra (1935): N, p. 152]iLluís Montllor, amb això d'assessorar la Júlia, venia a casa sovint, i s'hi quedava a dinar. Josep li donava les gràcies i mirava d'allargar una mica la sobretaula, per fer-li companyia a l'amic. [Simó (1983): N, p. 196]i.

h) una variant formal (d'entrada o de locució):

naufragi m.
Var.: naufràgio, naufraig, •naufratge.

carn f.
de carn i ossos loc. adj. 1. [N1 (és) LOC] (N1[humà]) Real2a. Els amics l'escoltaven com si fos una veu de l'altre món, talment com si es trobessin davant d'un fantasma i no d'un home de carn i ossos com ell. [Puig i Ferreter (1926): N, niv. 3, p. 8]i.  2. [N1 (és) LOC] (N1[personatge]) [Personatge]1 dotat de la sensibilitat i les flaqueses pròpies de la condició humana. En les obres de Vayreda [...], la gent de muntanya són, per damunt de tot, homes de carn i ossos, amb passions i odis. [Tasis (1954): 85, p. 37]iVar.: de carn, •de carn i os.

i) un derivat de l'entrada

europeïtzar v.
Derivació
europeïtzació f. (procés 6) L'europeïtzació, per a Turquia, és sinònim d'evolució burgesa [...]. [Nin (1930): 32, p. 100]i (acc. 1).
europeïtzament m. (procés 6) Donant-nos fe d'europeïtzament, a canvi que el seu francès no passa d'esquemàtic, se'ns ha equipat, per recórrer aquelles terres abrusadores, com un fantàstic alpinista [...]. [Nicolau d'Olwer (1928): A, p. 15]i (acc. 1).
europeïtzant adj. (procés 2) Aquest corrent europeitzant no es va estroncar mai del tot [...]. [Pijoan (1948): 75, p. 59]i (acc. 1).

La normativitat de les accepcions remissives corresponents a les variants formals i als derivats es correspon obligatòriament amb el valor en relació amb la normativitat dels elements que les originen. En tots dos casos aquest valor no només depèn de l'aparició al DIEC d'una entrada d'igual forma que la variant o el derivat, sinó que també és necessari que el contingut que el DIEC hi associa es pugui interpretar com a corresponent a la variant o al derivat.

enrojolar v.
Var.: enrajolar.

enrajolar v.
1. Vegeu enrojolar v.
2. [N1 V (N2)] (N1[humà]; N2[paviment, paret, habitació]) [Algú]1 cobrir [un paviment, una paret, una habitació]2 amb rajoles1a. Aixecaren el sostre del pis per donar més llum a la planta, i enrajolaren el trespol al nivell del carrer. [Juan Arbó (1947): N, p. 14]iImagineu a cada paret un portal amb arc sense porta i tindreu com cinc grans sales sota teulada i sense enrajolar, comunicants entre si. [Raventós (1932): N, p. 53]i.

calcificar v.
Derivació
calcificació f. (procés 6) Proporciona vitamines A i D que són beneficioses per a la pigmentació de la pell i la calcificació òssia. [Arcarons (1985): 65, p. 30]i (acc. 1).
Compl.: Convertir en sals de calci insolubles [DIEC, DGFP]; Reduir a l'estat de carbonat càlcic [DPCV].

calcificació f.
1. Vegeu calcificar v.
2. [Ncompt] Formació orgànica composta de carbonat i sulfat càlcic2. La radiografia del ronyó ens descobrí una litiasi de la pelvis renal dreta amb alguns càlculs calicilars i una calcificació ovoide, més grossa que el puny, al nivell del pol renal superior. [Pedrolo (1967): N, p. 10]i.
Compl.: Dipòsit de sals calcàries en els cartílags que condueix a la formació dels ossos [DIEC]; Formació de la dentina i dels altres teixits durs de la dent [DIEC]; Precipitació o reemplaçament amb carbonat de calci en una roca o sòl [DIEC].8.2  Informació no documentada al corpus

Pel fet de tractar-se d'un diccionari basat en un corpus, fora de l'apartat dedicat explícitament a informació lexicogràfica complementària, la informació que ofereixen els articles del DDLC és sempre documentada en aquest corpus. A fi, però, de mantenir la coherència estructural de l'article, en determinats casos s'incorporen informacions que no s'han documentat al corpus, marcades amb el signe "º".

El codi de no documentat pot afectar:

a) una de les formes d'una entrada complexa:

ºpantaloner m. pantalonera f.
[Ncompt] Persona que fa pantalons1. [...] la indústria de robes fetes donava treball a una infinitat d'obreres especialitzades com les sastresses pròpiament dites, les pantaloneres, les armilleres [...]. [Curet (1954): 38, p. 106]i.

b) un dels dos codis gramaticals acumulats en una entrada:

taxista m., ºf.
[Ncompt] Persona que té per ofici conduir taxis1a. És una falta [...] molt freqüent en els taxistes, que per tal de satisfer el passatger, es paren en contra direcció sense tenir en compte els perills que això comporta. [Serinyà (1938): 65, p. 15]i.

c) un dels patrons complementaris en les transformacions d'ergativitat o de simetria:

esvorellar v.
1. º[N1 V N2] [N2 Vpron] (N1[agent destructor, agent erosiu]; N2[objecte, construcció, elevació del terreny]) Escantellar1 Escantellar-se. La posició econòmica fermíssima de sa casa era una mena de castell inexpugnable que podia perdre un merlet o dos, esvorellar-se-li el pont llevadís o rebre una catapultada a la torre de l'homenatge... [Valor (1980): N, p. 314]i.

idèntic adj.
[...]
3b. [N1 (és) ADJno grad (a N2)] º[N1+2 (és) ADJno grad] (N1[valor]; N2[valor]) Equivalent (vegeu equivaler3b, proc. 2). Suècia compta amb un 41% de treballadors secundaris [...] (xifra idèntica a la del nostre país) [...]. [Maluquer (1963): 33, p. 76]i. L'any 1960 a l'Estat de California, hi havia 276.000 universitaris [...]. França sencera, al mateix any, tenia idèntic nombre d'universitaris [...]. [Fullat (1969): 37, p. 54]i.

d) determinats elements del patró sintàctic:

aclucall m.
[Ncompt•singºpl] Peça de cuiro utilitzada per a tapar la vista lateral dels animals de tir. Estaves molt tossuda i semblaves un burro amb el seu aclucall. [Tallaferro (1985): 41, niv. 9, p. 3]i.