DICCIONARI DESCRIPTIU DE LA LLENGUA CATALANA
PRESENTACIÓ
Dalt de tot

Què és el projecte DCC i quins objectius té?
Què és un diccionari descriptiu?
Com es publica el DDLC?
Quines possibilitats de consulta ofereix el DDLC?
Quina informació es divulga?
Com podeu accedir als articles ja redactats?
Com cal interpretar les informacions del DDLC?Què és el projecte DCC i quins objectius té?

El projecte Diccionari del Català Contemporani (DCC) és un projecte lexicogràfic de gran abast que es desenvolupa a l’IEC des de 1985, i té com a objectiu general la reunió sistemàtica de dades sobre el lèxic català. Dins del marc d’aquest projecte s’ha constituït el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC), corpus de referència del català contemporani, i una base de dades lexicogràfica (BDLex), que són els recursos lingüístics que s’utilitzen com a referència de descripció en els treballs del DCC.

L’objectiu específic de la segona fase del projecte DCC és l’elaboració del Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC) a partir, principalment, de l’anàlisi i de l’explotació del CTILC.


Què és un diccionari descriptiu?

S’entén en general per diccionari descriptiu aquella obra lexicogràfica que té per objecte la caracterització de les unitats lèxiques d’una llengua, des del punt de vista del seu contingut i de la seva utilització real, sense restriccions basades en criteris prescriptius. Des d’aquest punt de vista, el concepte de diccionari descriptiu s’oposa al de diccionari normatiu en el sentit que el primer intenta reflectir els usos lèxics reals i el segon inclou només aquelles unitats lèxiques (mots o expressions complexes) i aquells valors (significats i usos) que són considerats admesos per la normativa lingüística establerta o convinguda.


Com es publica el DDLC?

Els articles del DDLC es difondran a través d’Internet durant el procés de redacció de l’obra a mesura que vagin assolint un nivell d’elaboració prou avançat. Aquesta acció pretén posar a disposició del públic interessat i, molt especialment, dels professionals de la llengua la informació del diccionari en curs d’elaboració.


Quines possibilitats de consulta ofereix el DDLC?

El Diccionari descriptiu de la llengua catalana en la seva versió accessible per Internet s’ha concebut com un conjunt estructurat de dades lexicogràfiques. Tot i que la consulta en si no s’allunya de la d’un diccionari convencional (l’accés a la informació és sempre a través del mot que constitueix l’entrada d’un article), les possibilitats que ofereix la publicació electrònica han permès d’incorporar vincles actius entre articles diferents (remissions) i entre determinades notacions utilitzades en l’obra i les seves explanacions.


Quina informació es divulga?

Els articles que s’ofereixen a la consulta pública són aquells que els redactors corresponents han donat per acabats, al marge que hagin superat o no les diverses fases del procés de revisió. Una part important dels articles són encara susceptibles d’experimentar certs canvis fins a l’assoliment de la seva forma definitiva.

No s’inclouen en la llista d’entrades consultables els articles redactats parcialment (que anomenem provisionals), i que s’han creat per a l’establiment de remissions entre articles del diccionari. L’usuari pot accedir, però, a les parts corresponents d’aquests articles provisionals activant les remissions dels articles redactats que hi fan referència.

Cal tenir en compte que, pel seu caràcter estrictament descriptiu, el DDLC recull informacions de diversa naturalesa (mots d’entrada, sentits, règims, etc.) que no formen part dels repertoris normatius de l’IEC. Aquests casos s’identifiquen mitjançant un símbol convencional (vegeu l’apartat de Marcadors especials de la Guia d’utilització).

Els treballs de redacció d’aquest diccionari no segueixen estrictament l’ordre alfabètic de les entrades, sinó que s’incorporen al procés de redacció tots aquells articles que es relacionen morfològicament o semànticament amb algun dels aspectes dels articles que es redacten d’acord amb la progressió alfabètica. Això explica que, malgrat trobar-se en curs d’elaboració, el diccionari ja incorpori mots alfabèticament molt allunyats entre si.


Com podeu accedir als articles ja redactats?

Si accediu a aquestes dades per primer cop, cal que empleneu la sol·licitud d'accés, i immediatament us enviarem per correu electrònic el vostre codi d’usuari i la vostra contrasenya.


Com cal interpretar les informacions del DDLC?

Podeu trobar informació sobre els aspectes tècnics de la utilització del DDLC en la documentació adjunta inclosa en aquesta pàgina web Guia d’utilització.Nota: Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, l'extracció, la reutilització i la reproducció en qualsevol mena de suport o el tractament informàtic del contingut de les dades del DDLC. També n'és prohibit el lloguer, el préstec i l'accés no autoritzat per xarxa telemàtica. Queda especialment prohibida la divulgació dels codis d’usuari i de les contrasenyes per a l’accés a les dades. Les infraccions d'aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per la llei.