S'està construint l'article...
full m. (fulls)
Imprimir DIEC2CTILCBDLEXDCVBSinònimsCiTTermcat

   
N5149
1a. [Ncompt (de N1)] (N1[paper]) Tros rectangular [de paper]1.  ~ de paper de barba, ~ de paper d'estrassa, ~ de paper de fumar. Plegueu fulles d'arbres, d'arbust, herbes, flors, etc., i les poseu entre dos fulls de paper secant. [Cavall Fort (1962): 47, niv. 7, p. 12]i[La primera innovació mecànica d'aquest segle] és la invenció de la màquina de fabricar paper, l'any 1803, amb la qual el full no té ja una mida uniforme com abans, sinó la que hom li vol donar. [Millà (1949): 65, p. 67]i
1b. [Ncompt (de N1)] (N1[metall, fusta, plàstic, material flexible]) Làmina rectangular [de metall, de fusta, de plàstic, d'un material flexible]1.  ~ de suro, ~ de cartolina. El full de níquel que cobria la tanca havia anat caient escrostonat i el llautó deixava olor de metall als dits. [Rodoreda (1958): N, p. 185]i[...] l'or és imitat per mitjà d'una capa d'argent o d'estany en full, recobert de vernís de colradura. [Folch i Torres (1956): 75, p. 66]i
2a. [Ncompt (de N1)] (N1[llibre, registre, revista, quadern]) Full1a que forma part [d'un llibre, d'un registre, d'una revista, d'un quadern]1.  ~ de calendari, ~ de diari, ~ de llibreta, ~ d'un dietari, ~ de bloc, de ~ en ~, ~ a ~ // girar un ~, arrencar un ~, passar fulls. El seu castellà de sintaxi hongaresa i vocabulari flamant, arrencat dels fulls del Diccionari, feia riure a tothom. [Romeu (1959): 79, p. 71]iTractava els llibres com si fossin una mercaderia qualsevulla. No mirava si hi mancaven fulls o no, ni menys si els volums eren desaparellats. [Passarell (1949): 68, p. 44]i
2b. [Ncompt] Full1a apte per a escriure-hi o dibuixar-hi.  paquet de fulls // ~ en blanc, ~ blanc, ~ imprès, ~ escrit, ~ holandès, ~ mecanografiat // imprimir un ~. Vaig consultar el meu rellotge mentre el mecanògraf canviava els fulls per prosseguir la transcripció del curriculum. [Pàmies (1974): N, p. 157]i
•2c. [Ncompt] Text escrit en un full2b.  llegir un ~, repassar un ~, escriure un ~. S'hi van llepar els dits, amb la meva maleta. Era plena de fulls a multicopista i redactats en tres llengües, inclús en alemany. [Pàmies (1974): N, p. 128]i
•3a. [Ncompt (de N1/ADJ1) (de N2)] (N1[informació, publicitat, propaganda]; N2[acte, organisme]) Imprès consistent generalment en un sol full2b, que té una finalitat [informativa, publicitària, propagandística]1 [d'un acte, d'un organisme]2 i que se sol distribuir en mà.  fulls de cordill // ~ solt, ~ volant, ~ clandestí, ~ informatiu // repartir fulls. Aprofitant la celebració, el passat dia 9, de la Diada Internacional de la Dona Treballadora, [...] es van repartir fulls informatius de la Jornada i altra informació del PSUC. [El 9 Nou (1978): 41, niv. 1, p. 21]i[...] el mateix mes d'abril de 1976 van elaborar uns fulls molt concrets de protesta davant aquesta situació insostenible [...]. [Benelbas (1977): 33, p. 94]iS'havia fet una gran profusió d'impressos i fulls tirats en ciclostil recomanant als catalans que la rememoressin [la diada] de la manera que els escaigués. [Tribuna (1964): 41, niv. 1, p. 2]i
•3b. [Ncompt] Publicació periòdica d'una entitat, de caràcter complementari, amb contingut doctrinal, informatiu o pedagògic sobre actes, serveis i altres temes d'interès de l'entitat.  ~ parroquial, ~ dominical // publicar un ~. Alguns companys se'n van a escriure treballs per a Catalunya sempre. Aquest full serà l'últim full català del període històric que ara es clou. [Rovira i Virgili (1940): N, p. 157]i
•4. [Ncompt de N1 (de N2)]; [Ncompt] (N1[dades, condicions]; N2[humà, entitat, activitat]) Document on es recullen [dades, condicions]1 que fan referència [a algú, a una entitat, a una activitat]2.  ~ de disposicions, ~ d'empadronament // ~ oficial // omplir un ~, emplenar un ~, signar un ~. Anem a relatar el full clínic d'un dels ferits amb el qual s'emprà l'aparell de guix [...]. [Trueta (1938): 61, p. 60]iDe cada dues hores venia un sergent amb una moto i els feia firmar als fulls de control [...]. [Mira1 (1981): N, p. 326]iSubscripció semestral. [...] per domiciliació bancària (ompliu el full adjunt i envieu-nos-el) [...]. [Arreu (1976): 41, niv. 3, p. 3]i
•5. [Ncompt (de N1)] (N1[mapa]) Unitat fraccionada d'edició o de treball [d'un mapa]1 que, per la grandària que té, no es pot editar globalment. [...] ratificàrem alguns dels treballs que ja teníem practicats i que tinguérem ocasió de publicar en els fulls geològics del Mapa en què col·laboràrem després. [Bataller (1938): 56, p. 5]iEl mapa comprèn dos fulls: un abarca Santanyí i Felanitx, i l'altre Manacor i Artà. [Darder (1946): 55, p. 151]i
6. [Ncompt] Làmina molt prima de pasta feta de farina i mantega, que se superposa diverses vegades, de manera que en coure's al forn creix formant làmines primes separades entre si.  pasta de ~. Llavors amb el cilindre es copeja un xic aquest envoltori [...] per poder plegar així la pasta en tres fulls, l'un damunt de l'altre, que els pastissers en diuen plec senzill. [Domènech (1930): 64, p. 8]i
•7. [Ncompt de N1] (N1[teixit]) Capa de cèl·lules [del teixit embrionari]1 que, superposada a d'altres, dona lloc als teixits i a les estructures de l'individu adult.  ~ embrionari, ~ blastodèrmic. Els primers animals són éssers unicel·lulars (protozous); després apareixen els animals pluricel·lulars diploblàstics (que tenen dos fulls embrionaris) [...]. [Tudó (1985) [T]: 57, p. 30]i
•8. [Ncompt (de N1)] (N1[roca]) Capa prima que forma els estrats [d'una roca metamòrfica]1. [...] el primer element que hom veié desaparèixer fou la mica, seguí després el feldespat i quedà darrerament el quarç, en finíssimes vetes, seguint els fulls de les pissarres o travessant-les per llurs esquerdes. [Marcet (1927): 55, p. 20]iLa mica és un mineral de fulls fins i elàstics compost de múltiples silicats. [Vilasís (1982): 66, p. 67]i
9. [Ncompt (de N1)] (N1[maó]) Capa [de maons prims]1 que, disposats en gruixos successius, constitueixen una volta o una solera.  ~ de rajola. En els murs de blocs massissos [...] han d'acollar-se un o dos fulls de maó abans de fer el reemplenament del capterrat. [Bergós (1938): 69, p. 140]iSi aquest primer full és de rajoles foradades no cal doblar-lo, però si es feia de rajoles massisses, com que són molt primes, s'ha de cobrir amb un segon full fet d'igual manera [...]. [Bergós (1938): 69, p. 80]i
•10. [Ncompt (de N1)] (N1[porta]) Fulla5. La Júlia tenia els dits al full de la porta. [Simó (1983): N, p. 153]i[...] ell s'atura vacil·lant a frec d'una porta de fusta de doble full, descolorida i menjada pels aires i les pluges [...]. [Pedrolo (1967): N, p. 123]i
•11. [Ncompt (de N1)] (N1[arma, eina de tall]) Fulla3a. Els obrim des del cul als ous —m'aclarí tot mostrant-me el full d'una navalla obscena. [Torrent (1987): N, p. 168]i[...] si alguna pena se us ha clavat al cor com una espasa, no l'arrenqueu perquè la carn és fina i el full d'acer conté la sang. [Fages (1935): T, p. 20]i
•12. [Ncompt (de N1)] (N1[planta]) Fulla1a. Es pot ornar el plat amb fulls de créixems. [Thibaut-Comelade (1968): 64, p. 71]iL'home primitiu passa pel món lleument, gairebé sense tocar-lo. Viu de la recol·lecció. De bell antuvi: fruits, tiges, fulls i brots tendres, arrels, algun tubercle i prou. [Xirinacs (1975): A, p. 114]i
•13. [Ncompt de N1] (N1[terreny de conreu]) Tros [de terreny de conreu]1 que se sembra durant un any i es deixa descansar un altre any o dos anys més. [...] apareixen en els últims segles medievals disposicions que tendeixen a establir els guarets obligatoris als diversos fulls de conreu [...]. [Vilà (1973): 97, p. 169]i
Locucions
full de càlcul loc. nom. 1. Programa informàtic per al tractament comptable de conjunts de dades.  ~ tècnic, ~ econòmic. Si necessiteu electricitat, allí trobareu valors usuals de consums d'aparells elèctrics. Sumeu tots els consums i situeu el valor al Full de càlcul tècnic [...]. [El vent (1983): 62, p. 32]i
full de serveis loc. nom. 1. [LOC (de N1)] (N1[militar]) Document on consta l'historial professional [d'un militar]1. Havia pertangut sempre al primer Batalló de Voluntaris d'Infanteria Lleugera de Barcelona. Aleshores tenia 44 anys. En el seu full de serveis, s'hi llegeix: "Valor: reconegut". [Carner (1974): 99, p. 15]iCridarien els voluntaris i els durien a l'Escola de Guerra. Hi entrarien els més preparats, però hauria de ser requisit el full de serveis al front. [Artís-Gener (1945): N, p. 211]i.  â€¢2. Document on consta l'historial laboral d'una persona. [La Isabel] presenta un full de serveis com aquest: material elèctric, publicitat, financera, il·luminació, grup català d'empreses, serveis de banca, editorial [...]. [Oriflama (1974): 41, niv. 10, p. 12]i
•full electrònic loc. nom. 1. Full de càlcul1 (loc.). Informàtica de Gestió (Comptab. Facturac. i Nòmines) dBase II i III-Wordstar. Full Electrònic Preus Esp. per a aturats [...]. [Diari (1987): 40, niv. 3, p. 14]i
Var.: •fui e; fullet e.
Compl.: Barreja d'aigua i oli que hi ha al fons de la pila d'apurar, en el molí d'oli [DCVB]; Clivella que queda al canó d'un arcabús quan el ferro no està ben treballat [NDMA: fuy]; Defecte que altera l'homogeneïtat en algun punt d'una massa [DIEC, DGFP, DCVB, DPCV, NDMA: fuy, DMCF: fuy]; Falta d'assistència a un lloc al qual cal assistir [DCVB]; Matèria colorant blava [DCVB]; Meitat de cadascuna de les parts d'una cuirassa [NDMA: fuy]; Safareig ample i de poca fondària, on anava a parar i romania estancada l'oliassa [DCVB].ENTRADES RELACIONADES:

•fui m.

fullet m.
Remissions